Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Ajuts per concurrència competitiva

 

CONVOCATÒRIA IEI 2019

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER AL CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ DE L'OFERTA CULTURAL (BOP 173 de 06 de setembre de 2019)

 

BASES DEFINITIVES 2019

 

(BOP 73 de 12 de abril de 2019).

Anunci de les Bases definitives reguladores de la concessió de diferents línies de subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

 

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 1/19, de caràcter ordinari, de 5 de març, va aprovar inicialment les bases específiques que regulen la concessió de subvencions de les línies següents:

 

BASES DEFINITIVES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE DIFERENTS LÍNIES DE SUBVENCIÓ:

  • SUBVENCIONS PER A CONSERVATORIS I ESCOLES DE MÚSICA.
  • SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS.
  • SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL O COMARCAL.
  • SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE LES TERRES DE LLEIDA.
  • SUBVENCIONS PER A BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA.
  • SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES).
  • SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS IMMOBLES).
  • SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL.

D’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es van sotmetre a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 48, de 8 de març de 2019.

Transcorregut el termini reglamentari, les bases han esdevingut definitives i es publica el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 137, de 6 d’octubre de 2005.

 

 

CONVOCATÒRIA LÍNIES AJUTS (BOP 109 de 06 de juny de 2019)

 

A. PER FORMULAR LA SOL·LICITUD: 

B. PER JUSTIFICAR L'ACTUACIÓ: 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ PER A ENTITATS PÚBLIQUES

MODELS DE JUSTIFICACIÓ PER A ENTITATS PRIVADES

 

 

 

AJUTS IEI 2018

 

BASES DEFINITIVES: (BOP 82 de 27 d'abril de 2018)

 

CONVOCATÒRIA LÍNIES AJUTS (BOP 103 de 29 de maig de 2018)

EDICTE DE CORRECIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA PUBLICAT EN EL BOP 103 DE 29-06-2018 (BOP 109 de 06 de juny de 2018)

 

CONVOCATÒRIA LÍNIES AJUTS (BOP 109 de 06 de juny de 2018)

CONVOCATÒRIA LÍNIES AJUTS (BOP 111 de 08 de juny de 2018)

 

AJUTS IEI 2017

 

 

Convocatòria línies ajuts (BOP 67 de 05 d'abril de 2017 ) 

Convocatòria línies ajuts (BOP 70 de 10 d'abril de 2017 )

Convocatòria línies ajuts (BOP 130 de 06 de juliol de 2017 )

 

 

 

AJUTS IEI 2016

Convocatòria línies ajuts 

 

2. Bases i convocatòria ajuts 2015

Convocatòria línies ajuts (BOP 18, de 28 de Gener de 2015)

3. Bases i convocatòria ajuts 2014

Convocatòria línies ajuts (BOP 53, de 18 de març de 2014) - Conservatoris i escoles de música - Projectes culturals - Publicacions d'interès local i comarcal - Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal - Catàleg de programació de l'Oferta Cultural - Equipaments culturals (béns mobles) - Equipaments culturals (béns immobles) - Restauració i Remodelació de béns mobles i immobles - Biblioteques i sales de lectura

4. Bases i convocatòria ajuts 2013

Convocatòria línies ajuts (BOP 45, de 20 de març de 2013) - Conservatoris i escoles de música - Projectes culturals - Publicacions d'interès local i comarcal - Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal - Equipaments culturals (béns mobles) - Equipaments culturals (béns immobles) - Restauració de patrimoni arquitectònic - Biblioteques i sales de lectura

5. Bases i convocatòria ajuts 2012

Convocatòria línies ajuts (BOP 71, de 22 de maig de 2012. p.10-21) - Conservatoris i escoles de música - Projectes culturals - Publicacions d'interès local i comarcal - Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal - Catàleg de programació de l'Oferta Cultural (BOP 75, de 31 de maig de 2012. p.8-11) Convocatòria línies ajuts (BOP 74, de 29 de maig de 2012. p.3-15) - Equipaments culturals (béns mobles) - Equipaments culturals (béns immobles) - Restauració de patrimoni arquitectònic - Biblioteques i sales de lectura

6. Bases i convocatòria dels ajuts anterior al 2012

2010 i 2011 Publicació convocatòria línies ajuts (BOP 16, d'1 de febrer de 2011. p.9) Publicació convocatòries i bases línies ajuts (BOP 33, de 06 de març de 2010. p.62) Publicació convocatòria i bases Museus (BOP 61, de 04 de maig de 2010. p.27) 2008 i 2009 Bases específiques línies capítol IV (BOP 76, de 29 de maig de 2008. p.21) Bases específiques plans inversions capítol VII (BOP 97, de 10 de juliol de 2008. p.9) Justificació d'ajuts convocatòria any 2008, 2009, 2010 i 2011 IMP 1-1 (final): Certificació final realització actuació per a ens locals IMP 1-1 (parcial): Certificació realització parcial actuació per a ens locals IMP 1-1 (única): Certificació final realització actuació per a ens locals IMP 1-2: Certificat d'obres IMP 1-3: Certificació expedient administratiu de contractació per admn. públiques IMP 1-4: Certificació d'intervencions arqueològiques (Definitiu) IMP 2-1 (final): Declaració final realització actuació per a entitats privades IMP 2-1 (parcial): Declaració parcial realització actuació per a entitats privades IMP 2-1 (única): Declaració final realització actuació per a entitats privades IMP 2-3: Certificació expedient administratiu de contractació per a entitats privades IMP 3-1: Imprès de certificació de realització de l’actuació IMP 3-2: Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en l’atorgament de la subvenció IMP 3-3: Relació classificada de les despeses de l’activitat. IMP 3-4: Relació de costos salarials/despeses de personal IMP 4-1: Imprès de declaració de realització de l’actuació IMP 4-2: Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en l’atorgament de la subvenció IMP 4-3: Relació classificada de les despeses de l’activitat IMP 5: Imprès de certificació per ajuts pel Catàleg de Programació de l’Oferta Cultural Reducció de pressupost per a entitats públiques Reducció de pressupost per a entitats privades